บริการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร/เครื่องสำอางตามมาตรฐาน อย. by Fast FDA

28/12/2023 0 Comments

อัตราค่าบริการยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร/เครื่องสำอาง

ยื่นขอสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP (อย.สถานที่ผลิตอาหาร) 20,000 บาท
มีบริการดังนี้
-ลงเยี่ยมสถานที่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เพื่อการวางโครงสร้าง ครั้งที่ 2 เพื่อการขออนุญาตสถานที่
-ออกแบบโครงสร้างสถานที่ผลิตอาหารให้ตรงตามเกณฑ์ GMP
-ออกแบบเอกสารบันทึกรายงานการผลิตอาหาร
-เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
-ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP
-ให้คำปรึกษาจนกว่าจะได้รับการอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP

ยื่นขอสถานที่นำเข้าอาหารตามมาตรฐาน GMP (อย.สถานที่นำเข้าอาหาร) 10,000 บาท
มีบริการดังนี้
-ลงเยี่ยมสถานที่ 1 ครั้ง เพื่อการวางโครงสร้าง
-ออกแบบโครงสร้างสถานที่นำเข้าอาหารให้ตรงตามเกณฑ์ GMP
-ออกแบบเอกสารบันทึกรายงานการผลิตอาหาร
-เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอใบอนุญาตสถานที่นำเข้าอาหาร
-ยื่นขออนุญาตสถานที่นำเข้าอาหารตามมาตรฐาน GMP
-ให้คำปรึกษาจนกว่าจะได้รับการอนุญาตสถานที่นำเข้าอาหารตามมาตรฐาน GMP

ยื่นขอ ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป(เลข อย. ประเภท สบ.7/สบ.8) ตัวละ 500 บาท
มีบริการดังนี้
ยื่นขอ ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารประเภทนมโค, นมปรุงแต่ง,นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มเกลือแร่, กาแฟผสม, กาแฟผสมสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบที่สำคัญเป็นไปตามบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งกรณีที่มีส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดตรงตามตำรับที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก และรอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี(เลข อย. ประเภท สบ.5/สบ.6) ตัวละ 3,000 บาท
ยื่นขอ ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร ตัวละ 3,500 บาท

ยื่นขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง 20,000 บาท
มีบริการดังนี้
-ลงเยี่ยมสถานที่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เพื่อการวางโครงสร้าง ครั้งที่ 2 เพื่อการขออนุญาตสถานที่
-ออกแบบโครงสร้างสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้ตรงตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
-ออกแบบเอกสารบันทึกรายงานการผลิตเครื่องสำอาง
-เตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
-ยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
-ให้คำปรึกษาจนกว่าจะได้รับการอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ใส่ความเห็น