การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา ระบบตรวจสอบนี้ช่วยให้ผู้ผลิตรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

โดยการตรวจสถานที่ก่อนออกสู่ตลาด Premarketing จะตรวจทั้งหมด 4 หมวด ดังนี้

เปิดตัวอย่างในแท็บใหม่

 1. ข้อมูลทั่วไป:
  • 1.1 ผู้ผลิตมีเอกสารต่าง ๆ ดังนี้หรือไม่
   • ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ผลิต
   • ข้อมูลของวัตถุดิบ
   • ข้อมูลของเครื่องสำอางสำเร็จรูป
   • ข้อมูลประวัติขององค์กร
   • ข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอาง
 2. บุคลากร:
  • 2.1 บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องสำอางมีความรู้ดังนี้หรือไม่
   • ด้านวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง
   • ด้านสุขอนามัย
   • ด้านข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
  • 2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจดแจ้งมีความรู้ดังนี้หรือไม่
   • ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   • ด้านการจดแจ้งและการจัดทำฉลาก
  • 2.3 บุคลากรตามข้อ 2.1 และ 2.2 ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาด้วยตนเองหรือไม่
   • มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานผลการศึกษา/การอบรมด้วยตนเองหรือไม่
 3. สถานที่ผลิต:
  • 3.1 ที่ตั้งมีลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือไม่
  • 3.2 สถานที่ผลิตมีลักษณะดังนี้หรือไม่
   • มั่นคงแข็งแรง
   • มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
   • ลักษณะของพื้น, ฝาผนัง, เพดานของสถานที่ผลิตทำด้วยวัสดุที่คงทนถาวร และทำความสะอาดได้ง่าย
 4. เครื่องมือ, เครื่องใช้, และอุปกรณ์การผลิต:
  • 4.1 มีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือไม่
  • 4.2 ทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเครื่องสำอาง, ไม่ดูดซึม, ไม่หลุดลอกติดกับเครื่องสำอาง, วัตถุดิบ, สารที่ใช้ทำความสะอาด/สารฆ่าเชื้อหรือไม่
  • 4.3 สามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้สะดวก, ปลอดภัยหรือไม่

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสไลด์นำเสนอของ กองเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขในการผลิต-หมวดที่-1-4

https://tcicosmetic.com/wp-content/uploads/2023/12/หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขในการผลิต-หมวดที่-1-4.pdf

ใส่ความเห็น

Explore More

เคล็ดลับการใช้ Wax ในเครื่องสำอาง

เคล็ดลับการใช้ Wax ในเครื่องสำอาง: Beeswax, Candelilla, […]

ประเภทของบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางและการเลือกใช้ให้เหมาะสม

ประเภทของบรรจุภัณฑ์และการเลือกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางให้ […]

หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก (Mouth spray)

1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุ […]