การตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด post-marketing จะตรวจตั้งแต่ หมวดที่ 5 – 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 5 สุขลักษณะและสุขอนามัย
5.1 ด้านบุคลากร

5.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต: มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น สวมชุดปฏิบัติงาน, หมวกคลุมผม, ใช้ที่ปิดปากและจมูก, รองเท้าที่ใช้ในบริเวณควบคุมความสะอาด, สวมถุงมือ (ตามความจำเป็น)

5.1.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิต: ไม่ได้สวมเครื่องประดับในขณะทำงาน, รักษาความสะอาดมือและเล็บ, ผ่านการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง

5.1.3 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิต: บุคลากรมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง, ได้รับการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง

5.1.4: ไม่มีการทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องในห้องผลิต

5.2 สถานที่ผลิตและบรรจุ

5.2.1: สถานที่ผลิตและบรรจุมีลักษณะที่เป็นระเบียบ สะอาด, ไม่มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้อง และมีมาตรการควบคุมของเสีย

5.2.2: ห้องส้วมมีลักษณะถูกสุขลักษณะ, มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย, มีมาตรการความปลอดภัย

5.2.3: มีวิธีการจัดการที่ดีในการควบคุมของเสีย กาก ตะกอน

5.2.4: มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิด

5.2.5: มีวิธีการจัดการน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ

5.2.6: มีมาตรการความปลอดภัย, มีถังดับเพลิงและชุดปฐมพยาบาล

5.3 อุปกรณ์และเครื่องมือ

5.3.1: เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การผลิตมีความสะอาด

5.3.2: มีการทำความสะอาดที่เหมาะสม

5.3.3: มีบันทึกการทำความสะอาด

หมวดที่ 6 การดำเนินการผลิต

6.1 วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ: วัตถุดิบมีสภาพที่ดี, วัสดุบรรจุอยู่ในสภาพที่ดี

6.2 วิธีปฏิบัติและกระบวนการผลิต: มีการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมกระบวนการผลิต, มีวิธีการตรวจสอบปริมาณสุทธิ

6.2.2 กระบวนการบรรจุ: มีเอกสารแสดงกระบวนการบรรจุที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด, วัสดุบรรจุมีป้ายชี้บ่ง

หมวดที่ 7 การควบคุมคุณภาพ

7.1 มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางรอการบรรจุ

7.2 มีการเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางสำเร็จรูปและการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 8 เอกสารการผลิต

8.1 มีสูตรแม่บทที่ระบุสูตรส่วนประกอบของเครื่องสำอางแต่ละตารับและขั้นตอนการผลิต

8.2 มีบันทึกการผลิตที่ระบุขั้นตอนการดำเนินการผลิต

หมวดที่ 9 การเก็บรักษา

9.1 มีมาตรการในการจัดเก็บวัตถุดิบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

9.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

หมวดที่ 10 ข้อร้องเรียน

10 มีเอกสารแสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนและการบันทึกผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขในการผลิต-หมวดที่-5-10

https://tcicosmetic.com/wp-content/uploads/2023/12/หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขในการผลิต-หมวดที่-5-10.pdf

ใส่ความเห็น

Explore More

เคล็ดลับการใช้ Wax ในเครื่องสำอาง

เคล็ดลับการใช้ Wax ในเครื่องสำอาง: Beeswax, Candelilla, […]

สูตรผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและกลิ่นเหงื่อ

ตัวอย่างสูตรผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและกลิ่นเหงื่อ (Antip […]

Allantoin and Comfrey (Symphytum officinale)

Allantoin และ Comfrey (Symphytum officinale) เป็นสารและ […]